Osato Sensei demonstrating Oku kata a few years ago
Osato Sensei demonstrating Oku kata a few years ago
Osato Sensei demonstrating Oku kata a few years ago