Teachers at the Nihon Jodo Kai in Tokyo - Sensei's Osato & Abe.
Teachers at the Nihon Jodo Kai in Tokyo - Sensei's Osato & Abe.

Teachers at the Nihon Jodo Kai - Sensei's Osato & Abe.

Teachers at the Nihon Jodo Kai in Tokyo - Sensei's Osato & Abe.

Teachers at the Nihon Jodo Kai - Sensei's Osato & Abe.